Néhány szó az iskolánkról mindazoknak akik szívesen tájékozódnak a mindennapjainkról, mely célok vezérelnek minket amikor nap mint nap belépünk a kapun és gyermekeik felé fordulunk.

Második otthonunk

„Szeressd a gyermeket, a lét fénye ő
Estellik hogyha megy, hajnallik, hogyha jő.”
(Móra Ferenc)

Szigetújfalu a Csepel-sziget középső részén elterülő kisközség, mely a közelmúltban ünnepelte fennállásának 700 éves évfordulóját. Falunk közepén helyezkedik el iskolánk.

Nyolc osztályt és két napközis csoportot működtetünk. Iskolánkban az oktatás és a nevelés azonos hangsúllyal szerepel. Oktatómunkánkban az alapkészségek elsajátíttatására törekszünk, a mindennapi életben hasznosítható, korszerű ismereteket közvetítünk, felkészítjük tanulóinkat a továbbtanulásra. Figyelembe vesszük a tanulók eltérő tulajdonságait, sok időt fordítunk a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Nevelőmunkánkban a tanuló teljes személyiségét fejlesztjük, az általános emberi és nemzeti értékek megismertetésével, átadásával, kibontakoztatásával. Az iskolai munka valamennyi területén egy gyakorlatias, a tanulók önmegvalósítását elősegítő oktató-nevelő munka jellemző, olyan légkör megteremtésével, ahol a tanulók és a pedagógusok egyaránt otthon érezhetik magukat. A német nemzetiségi nyelvoktatás mellett azonos hangsúlyt kap tevékenységünkben a természet szeretetére, egészséges életmódra nevelés, a környezeti-környezetvédelmi-, testi-, és művészeti nevelés, a logopédiai, pszichológiai ellátás és a számítástechnikai ismeretek elsajátíttatása.

Céljainkat megvalósulását a tanórai tevékenység mellett a tanórán kívüli és szabadidős programok gazdag tárházával igyekszünk biztosítani. Régi hagyományainkat ápoljuk és új hagyományok teremtésével próbáljuk tanulóink érdeklődését fenntartani.

Iskolánk névadója, Móra Ferenc, aki a ma élő nemzedéknek méltó példaként szolgálhat és alkalmas arra, hogy nevével fémjelezve új és új hagyományokat teremtsünk. Iskolánk 2004. április 30-án vette fel Móra Ferenc nevét.
Tanulóink létszáma 130 – 140 fő körül mozog. 8 osztályunk van, évfolyamonként egy osztályt indítunk.

A német nemzetiségi nyelvet 1. osztálytól tanítjuk, heti 5 órában.

Alsó és a felső tagozaton is napközis ellátás vehető igénybe. Valamennyi tanulónk számára biztosítjuk az étkezést.
Kiemelt szerepet kap az érettségi kötelező tárgyainak (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem) tanítása (előkészítő foglalkozások a középiskolai tanulmányokhoz) és a német nyelv tanulása, a számítástechnika oktatása és a német hon és népismeret.

Az iskolába érkező tanulási vagy magatartási gondokkal küzdő gyermekekkel foglalkozik folyamatosan az iskolánkban gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus.

Iskolánk épülete felújított, szépen rendezett, az esztétikus környezet a gyerekek számára nevelő értékű. Udvarunk, tornaszobánk biztosítja a gyerekek számára a szabad mozgást. Az udvar füves, fajátékok biztosítják a gyerekek számára nagy szabad mozgásteret és egészséges körülményeket. Iskolánkat a szülői munkaközösség támogatja, anyagilag is hozzájárul a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez, tevékenységeink bővítéséhez illetve a tárgyi feltételeink javításához.