Néhány szó az iskolánkról mindazoknak akik szívesen tájékozódnak a mindennapjainkról, mely célok vezérelnek minket amikor nap mint nap belépünk a kapun és gyermekeik felé fordulunk.

Második otthonunk

„Szeressd a gyermeket, a lét fénye ő
Estellik hogyha megy, hajnallik, hogyha jő.”
(Móra Ferenc)

Szigetújfalu a Csepel-sziget középső részén elterülő kisközség, mely a közelmúltban ünnepelte fennállásának 700 éves évfordulóját. Falunk közepén helyezkedik el iskolánk.

Nyolc osztályt és két napközis csoportot működtetünk. Iskolánkban az oktatás és a nevelés azonos hangsúllyal szerepel. Oktatómunkánkban az alapkészségek elsajátíttatására törekszünk, a mindennapi életben hasznosítható, korszerű ismereteket közvetítünk, felkészítjük tanulóinkat a továbbtanulásra. Figyelembe vesszük a tanulók eltérő tulajdonságait, sok időt fordítunk a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Nevelőmunkánkban a tanuló teljes személyiségét fejlesztjük, az általános emberi és nemzeti értékek megismertetésével, átadásával, kibontakoztatásával. Az iskolai munka valamennyi területén egy gyakorlatias, a tanulók önmegvalósítását elősegítő oktató-nevelő munka jellemző, olyan légkör megteremtésével, ahol a tanulók és a pedagógusok egyaránt otthon érezhetik magukat. A német nemzetiségi nyelvoktatás mellett azonos hangsúlyt kap tevékenységünkben a természet szeretetére, egészséges életmódra nevelés, a környezeti-környezetvédelmi-, testi-, és művészeti nevelés, a logopédiai, pszichológiai ellátás és a számítástechnikai ismeretek elsajátíttatása.

Céljainkat megvalósulását a tanórai tevékenység mellett a tanórán kívüli és szabadidős programok gazdag tárházával igyekszünk biztosítani. Régi hagyományainkat ápoljuk és új hagyományok teremtésével próbáljuk tanulóink érdeklődését fenntartani.

Iskolánk névadója, Móra Ferenc, aki a ma élő nemzedéknek méltó példaként szolgálhat és alkalmas arra, hogy nevével fémjelezve új és új hagyományokat teremtsünk. Iskolánk 2004. április 30-án vette fel Móra Ferenc nevét.
Tanulóink létszáma 130 – 140 fő körül mozog. 8 osztályunk van, évfolyamonként egy osztályt indítunk.

A német nemzetiségi nyelvet 1. osztálytól tanítjuk, heti 5 órában.

Alsó és a felső tagozaton is napközis ellátás vehető igénybe. Valamennyi tanulónk számára biztosítjuk az étkezést.
Kiemelt szerepet kap az érettségi kötelező tárgyainak (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem) tanítása (előkészítő foglalkozások a középiskolai tanulmányokhoz) és a német nyelv tanulása, a számítástechnika oktatása és a német hon és népismeret.

Az iskolába érkező tanulási vagy magatartási gondokkal küzdő gyermekekkel foglalkozik folyamatosan az iskolánkban gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus és pszichológus.

Iskolánk épülete felújított, szépen rendezett, az esztétikus környezet a gyerekek számára nevelő értékű. Udvarunk, tornaszobánk biztosítja a gyerekek számára a szabad mozgást. Az udvar füves, fajátékok biztosítják a gyerekek számára nagy szabad mozgásteret és egészséges körülményeket. Iskolánkat a szülői munkaközösség támogatja, anyagilag is hozzájárul a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez, tevékenységeink bővítéséhez illetve a tárgyi feltételeink javításához.